شلم شوربا

نمره بیست و هشت - نامه ای به طالبان / 1399

February 16, 2021

پادکست شلم شوربا

نمره بیست و هشت - نامه ای به طالبان / 1399

 ... می گویند روزی که به دنیا آمدم به روستای ما حمله کرده بودید!

متن و صدا: خزان / نویسنده اهل افغانستان

Podbean App

Play this podcast on Podbean App