شلم شوربا
نمره هجده - گرگ زنگوله پا / 1397

نمره هجده - گرگ زنگوله پا / 1397

December 30, 2018

پادکست شلم شوربا

نمره هجده - گرگ زنگوله پا / 1397

حتما قصه بز زنگوله‌پای نادون و سه تا بزغاله کودنش رو شنیدید، اما...

نمره هفده - خیانت / 1397

نمره هفده - خیانت / 1397

December 30, 2018

پادکست شلم شوربا

نمره هفده - خیانت / 1397

وقتی خیانت کنید دیگه بدبختی رو حس نمی کنید. قلبتون محو میشه. عین کف روی آب ...

نمره شانزده - انگشت / 1397

نمره شانزده - انگشت / 1397

December 29, 2018

پادکست شلم شوربا

نمره شانزده - انگشت / 1397

انگشتم گیر کرده بود تو ماشه،
سیب دندان‌زده هم از دست تو افتاد به خاک...

نمره پانزده - یه بابای رو کشتم /1397

نمره پانزده - یه بابای رو کشتم /1397

December 29, 2018

پادکست شلم شوربا

نمره پانزده - یه بابای رو کشتم /1397

لش کرده بودم رو کاپوت. عین گربه ها که تو سرما با موتور داغ ماشینا ...

نمره چهارده - دست ها و لب ها / 1396

نمره چهارده - دست ها و لب ها / 1396

December 29, 2018

پادکست شلم شوربا

نمره چهارده - دست ها و لب ها / 1396

دستانی که کمک می‌کنند، از لبانی که دعا می‌کنند، مقدس‌ترند - کوروش کبیر

نمره سیزده - ابتدای کریمخان / 1396

نمره سیزده - ابتدای کریمخان / 1396

December 22, 2018

پادکست شلم شوربا

نمره سیزده - ابتدای کریمخان / 1396

اتفاقات ابتدای کریمخان ...

نمره دوازده - شکاف / 1395

نمره دوازده - شکاف / 1395

December 22, 2018

پادکست شلم شوربا

نمره دوازده - شکاف / 1395

 !!! فاصله، فاصله ست، چه یه میلیمتر چه یه گسل

نمره یازده - نارنجک / 1395

نمره یازده - نارنجک / 1395

December 22, 2018

پادکست شلم شوربا

نمره یازده - نارنجک / 1395

خطر انفجار، به گوش باشید 

نمره ده - عجیب نیست / 1395

نمره ده - عجیب نیست / 1395

December 15, 2018

پادکست شلم شوربا

نمره ده - عجیب نیست / 1395

عجیب نیست در روزگاری که دوستی عجیب نایاب شده، کسی عجیب به یادت باشد ؟

نمره نه - رابین هود در جاده قزوین/ 1395

نمره نه - رابین هود در جاده قزوین/ 1395

December 15, 2018

پادکست شلم شوربا

نمره نه - رابین هود در جاده قزوین/ 1395

 رابین هود رو که همه می شناسن، اگر نمی شناسین بهترین موقعیت برای شناسایی و فهم این شخصیت می باشد

Podbean App

Play this podcast on Podbean App